Zwroty i reklamacje

 1. WYMIANA TOWARU
  1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym z wyjątkiem tych wykonanych na indywidualne zamówienie i podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
  2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru. Cena Towaru na stronach www.gypsywarsaw.com każdorazowo zostanie powiększona o koszty przesyłki zgodnie z informacją, która pojawia się przy finalizacji transakcji zakupu.
  3. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 7.2
  4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
  5. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Gypsywarsaw dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Gypsywarsaw zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
  6. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Gypsywarsaw
  7. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres: Gypsywarsaw Magdalena Czajka, ul._Ogrodowa 59A 00-876 Warszawa wraz z wymianą prosimy o notkę do paczki ( Imię i nazwisko + numer zamówienia ) prosimy odesłać oryginalne zapakowanie paczki takie jak przy doręczeniu z informacją o prośbę wymiany/zwortu i niezbędnymi danymi do wysyłki.
  8. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 1. PRAWO DO ODSTĘPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI
  1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.
  2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres  Gypsywarsaw niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. REKLAMACJE
  1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
  2. Gypsywarsaw zaleca zachowanie dowodu zakupu.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
  4. Gypsywarsaw w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
  5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.
  6. Jeżeli w wyniku uznania przez Gypsywarsaw reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Gypsywarsaw niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.
  7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Gypsywarsaw wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Gypsywarsaw będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości zgodną z Cennikiem Poczty Polskiej za ten rodzaj usługi,, naliczanej za każdy dzień przechowania.
  8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
  2. Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Gypsywarsaw umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Gypsywarsaw ;
  3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a Gypsywarsaw korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.