Regulamin

Gypsy Warsaw

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.gypsywarsaw.com, stanowi własność:

Gypsy Warsaw Magdalena Czajka

(w dalszej części zwana „Gypsywarsaw” lub „Przedsiębiorcą”)

Firma Gypsy Warsaw Magdalena Czajka jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Legitymuje się numerem NIP: 8251905406 oraz REGON: 364289808.

Dane kontaktowe:

E-mail:

Telefon:

 • 796666088

Rachunek bankowy 72 1020 4900 0000 8902 3027 2940

Słownik terminów użytych w niniejszym regulaminie:

Czas realizacji – czas w którym Gypsywarsaw przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z pozn. zm);

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”);

Kupujący – wszystkie podmioty które zawarły umowę sprzedaży ze Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez  firmę Gypsywarsaw z siedzibą Brzozowa 11B/44, 05-850 Szeligi za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.gypsywarsaw.com, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);

Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego towaru;

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gypsywarsaw.com prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;

Sprzedawca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Gypsy Warsaw Magdalena Czajka (zwana dalej również: „Gypsywarsaw”).

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.)

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach postępowania reklamacyjnego z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;

Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

 • Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;
 • Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 • Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

 • stanowi on własność osoby trzeciej;
 • obciążony jest prawem osoby trzeciej;
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.
  2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www. W szczególności w celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  3. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
  4. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego Towaru.
  5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Gypsywarsaw są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Gypsywarsaw dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący. 
  6. Rozmiar w centymetrach podany jest według tabel widocznych w opisach produktów Gypsywarsaw. Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu.
  7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu Gypsywarsaw należą zgodnie z posiadaną przez Gypsywarsaw wiedzą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
  9. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.
 1. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA
  1. Gypsywarsaw za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży   odzież, dodatki, akcesoria.
  2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i prawnych.
 1. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM
  1. Gypsywarsaw udostępnia Kupującym następujące kanały komunikacji:
   1. Poczta elektroniczna:
    1. Kontakt w zakresie informacji ogólnej dotyczącej produktów, oraz działalności sklepu: info@gypsywarsaw.com
    2. Kontakt w zakresie reklamacji: info@gypsywarsaw.com
    3. Kontakt z właścicielem w sprawach marketingowych: info@gypsywarsaw.com
   2. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 796666088
    1. Opłata za jedno połączenie zgodne z taryfą operatora Kupującego.
  2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu.
 1. CENA
  1. Ceny Towarów widoczne na stronach www.gypsywarsaw.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), wyrażonymi w polskich złotych.
  2. Ceny Towarów widoczne na stronach www.gypsywarsaw.com nie zawierają kosztu przesyłki na terenie Polski
  3. Cena Towaru na stronach www.gypsywarsaw.com każdorazowo zostanie powiększona o koszty przesyłki, zgodnie z informacją, która pojawia się przy finalizacji transakcji zakupu.
  4. Cena ta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia nie ulega zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Gypsywarsaw prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:00.
  3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego lub w momencie zaksięgowania przelewu. Gypsywarsaw zastrzega, że w sytuacji gdy czas realizacji zamówienia będzie dłuższy niż ten wskazany w zdaniu pierwszym, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową. Produkty opatrzone informacją o czasie realizacji w opisie produktu na stronie, będą realizowane zgodnie z tym opisem.
  4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony „ZAMÓW” i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.
  5. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „OUT OF STOCK”, tak oznaczony Towar nie wróci do sprzedaży albo obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres: info@gypsywarsaw.com
  6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.gypsywarsaw.com Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.
  7. W celu dokonania zakupu:
   1. Można dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);
   2. Można również skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.
  8. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.
  9. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Gypsywarsaw zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
   1. błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji
   2. braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Sklep Gypsywarsaw daje możliwość Kupującemu w terminie 10 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia)
   3. wysłana przesyłka nie zostanie odebrana
  11. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 5.8
  12. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  13. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: info@gypsywarsaw.com do momentu wysyłki zamówionego Towaru. W przypadku produktów oferowanych przez Gypsywarsaw jako  produkty wykonane na indywidualne zamówienie, zmiany zamówienia, o których mowa powyżej, lub jego wycofanie nie jest możliwe. Sklep internetowy www.gypsywarsaw.com – przyjmuje płatności przelewem na konto bankowe nr:  72 1020 4900 0000 8902 3027 2940 lub też poprzez operatora płatności internetowej PayU zgodnie z jego regulaminem.

Właściciel rachunku bankowego: Gypsy Warsaw Magdalena Czajka

  W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia.

 1. CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji.
  2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 14 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od Gypsywarsaw, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów – Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
  4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
  5. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  6. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.
  7. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
  8. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski, koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie.
  9. Koszt dostawy na terenie Polski nie jest wliczony w cenę Towaru i będzie on wynosił kwotę zgodną z cennikiem Poczty Polskiej w zależności od wagi i wymiaru nadawanej Paczki. Cena Towaru na stronach www.gypsywarsaw.com każdorazowo zostanie powiększona o koszty przesyłki zgodnie z informacją, która pojawia się przy finalizacji transakcji zakupu.
  1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Gypsywarsaw zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Gypsywarsaw. 
  2. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania i będzie on wynosił kwotę zgodną z cennikiem Poczty Polskiej w zależności od wagi i wymiaru nadawanej Paczki.
 1. WYMIANA TOWARU
  1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym z wyjątkiem tych wykonanych na indywidualne zamówienie i podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
  2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru. Cena Towaru na stronach www.gypsywarsaw.com każdorazowo zostanie powiększona o koszty przesyłki zgodnie z informacją, która pojawia się przy finalizacji transakcji zakupu.
  3. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 7.2
  4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
  5. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Gypsywarsaw dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Gypsywarsaw zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
  6. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Gypsywarsaw
  7. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres: Gypsywarsaw Magdalena Czajka, ul. Ogrodowa 59A 00-876 Warszawa wraz z wymianą prosimy o notkę do paczki ( Imię i nazwisko + numer zamówienia ) prosimy odesłać oryginalne zapakowanie paczki takie jak przy doręczeniu z informacją o prośbę wymiany/zwrotu i niezbędnymi danymi do wysyłki.
  8. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 1. PRAWO DO ODSTĘPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI
  1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.
  2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres  Gypsywarsaw niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. REKLAMACJE
  1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
  2. Gypsywarsaw zaleca zachowanie dowodu zakupu.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
  4. Gypsywarsaw w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
  5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.
  6. Jeżeli w wyniku uznania przez Gypsywarsaw reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Gypsywarsaw niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.
  7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Gypsywarsaw wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Gypsywarsaw będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości zgodną z Cennikiem Poczty Polskiej za ten rodzaj usługi,, naliczanej za każdy dzień przechowania.
  8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
  2. Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Gypsywarsaw umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Gypsywarsaw ;
  3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a Gypsywarsaw korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.
 1. PRAWA AUTORSKIE
  1. Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Gypsywarsaw oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
  2. Zdjęcia na stronie www.gypsywarsaw są własnością Gypsywarsaw, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie.
  3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Gypsy Warsaw Magdalena Czajka.
  4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gypsywarsaw z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z pozn. zm.)
  2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
  3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez Gypsywarsaw w celu realizacji złożonego Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych , chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą)
  4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Gypsywarsaw zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 1. POLITYKA COOKIES
  1. Sklep Internetowy gypsywarsaw.com używa plików cookies, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo i efektywność korzystania ze Sklepu. Poruszając się po stronie Odwiedzający Sklep wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies. W każdej chwili Odwiedzający Sklep może zarządzać swoimi ustawieniami cookies. Ograniczenie przez Odwiedzającego stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  2. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze sklepu gypsywarsaw.com
  3. Sklep www.gypsywarsaw.com wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Gypsywarsaw nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Do zamówień złożonych i umów zawartych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. do 24 grudnia 2014 roku włącznie) zastosowanie mają postanowienia regulaminu poprzednio obowiązującego. Natomiast co do zamówień złożonych i umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2016 r.